Stránky farnosti Boršice u Buchlovic

Poselství nemocným

20.03.2013 20:19

POSELSTVÍ NEMOCNÝMPOSTNÍ DOBAA VELIKONOCE 2013

 

 

Milost a pokoj Vám, naši nemocní přátelé, a všem, kdo jsou Vašimi oporami!Prožíváme dny, ve kterých očekáváme velké věci. Církev na celém světě
prosí za nového Petrova nástupce, za sílu Boží milosti a pomoci pro jeho poslání. Rok víry tak přináší nový impulz, kdy se má ukázat, jakého jsme schopni nasazení pro život s Bohem, vždyť i nám Pán říká: „Stane se vám podle vaší víry!“Znovu si uvědomujeme sílu skrytých křížů našich nemocných, jejich věrnou spoluúčast na všem, co se v Církvi děje a co „s touhou očekáváme“.
Vždyť právě kříž je poznávacím znamením křesťanství a z bolestných
obětí tvoří Bůh největší věci ve svém spásném plánu s naším světem. V dopisu nemocným krátce před svým odchodem z papežského úřadu píše Benedikt XVI.: „Člověka nevyléčí to, že se vyhne utrpení, že uteče před bolestí. V přijatém utrpení naopak vyzrává, spojen s Kristem, který také trpěl. On kéž i Vás podpírá svou nekonečnou láskou.“V naší vlasti se blíží vyvrcholení velkého a významného jubilea příchodu
našich věrozvěstů, které je spojeno s nadějí a důvěrou, že i naše snaha během tří let duchovní přípravy přinese požehnané ovoce. Víme,
že jen tam, kde se lidé sblíží se svým Tvůrcem a Bohem, přichází odpověď,
pomoc a skutečné řešení pro všechny krize všeho druhu. Kříže, které
nesete, jsou mocným nástrojem tohoto Božího díla. Kéž zakusíte sami na sobě, že „Pán své věrné zdokonaluje utrpením“. Díky za každý den naplněný vědomě těmito úmysly.Papež Benedikt vyzval v dopisu ke Světovému dni nemocných, aby se každý člověk snažil být milosrdným Samaritánem někomu z lidí ve svém okolí. Posíláme pozdrav a požehnání i těm, kdo Vám pomáhají svou obětavou láskou. Ale i Vy, nemocní, se můžete stát Samaritány těm druhým, zdravým. Kříž Vás totiž posvěcuje, přetváří a dává vnitřní sílu. „Kříž nese ty, kteří jej nesou“ a řada nemocných se tak stává pro druhé lidi příkladem lidské trpělivosti, statečnosti, porozumění, vzorem věrnosti
a odevzdanosti.Poklad Eucharistie, kterou přijímáte, činí i z Vás živé svatostánky Božího
působení. „Nejste ani opuštění, ani neužiteční, ale jste POVOLÁNI Kristem, abyste se stali jeho zářivým obrazem.“ (z papežova dopisu nemocným) Kéž Vás postní snažení dovede do plné radosti Velikonoc a Matka Boží, která stála pod křížem na Kalvárii, ať je Vám blízko a dá Vám zakusit radost z Pána vzkříšeného, jehož rány jsou oslavené. Přijměte
požehnání, ujištění o našem každodenním spojení s Vámi i vděčnost za Vaši obětavou spoluúčast na životě Církve.Žehná Vám arcibiskup Jana biskup JosefMilí nemocní,píši toto poselství z Haiti, z vesnice Baie de Henne, což v překladu znamená Zátoka slepic. Jsem na Haiti na měsíční misi s charitní kolegyní Irenou Klimkovou. Vesnice má 2000 obyvatel, leží na břehu moře a nachází se v nejchudší části ostrova. Arcidiecézní charita Olomouc zde začala pomáhat v době, kdy zde působil český misionář P. Roman

* * *


Musil. Pomáhají tady především všichni, kteří pomocí programu Adopce na dálku umožňují nejen chudým dětem získat vzdělání a obědy během školní docházky – ale také udržet v chodu farní základní školu, která má vysokou úroveň. Další základní školu podporuje ACHO v Gonaives. Tu vedou sestry misionářky Zjevení sv. Josefa z Indie. Dále jsou podporováni studenti na různých středních školách.Většina místních obyvatel jsou katolíci. Jejich zbožnost je spontánní, radostná, často vyjadřovaná zpěvem. Zpívají nejen v kostele (ve všední dny bez doprovodu i dvojhlasně, v neděli s působivým doprovodem bubnů), ale i při různých setkáních, která začínají i končí modlitbou.V minulých dnech jsme se také zúčastnili setkání pastorační a charitní rady a setkání s rodiči podporovaných žáků. S rodiči se řešily organizační záležitosti, na radě pak zazněly potřeby, nářky, ale i nápady, jak vlastním přičiněním na poskytovanou pomoc navázat. S další pomocí Charity se otevírají možnosti rozšířit fungování tržnice, vybudované P. Romanem, rozvinout rybolov, chovatelství, pěstování zeleniny. Mluvilo se také o naléhavé potřebě vybudování zdravotnického střediska. Lékař, lékárna, ba ani zdravotní sestra v místě nejsou. Nejbližší lékařská pomoc je dosažitelná v nemocnici, která je odsud vzdálena 1,5 hodiny cesty terénním autem, které zde má jen místní kněz. Závažnější onemocnění se mohou řešit až v Gonaives, což znamená 3 hodiny cestou, která je horší než naše polní cesty, a průměrná cestovní rychlost je 30–40km/hod. Zatrnulo mi, když jedna stará žena z rady působivě mluvila o to, jak lidé umírají cestou do nemocnice. Nějaká sanitka, natož rychlá, samozřejmě neexistuje.Podpořte, prosím, svými modlitbami i obětováním těžkostí zdejší nemocné i záměr vybudování zdravotnického střediska, který má určitou naději na uskutečnění.P. Bohumír Vitásek,prezident Arcidiecézní charity Olomouc a biskupský delegát pro pastoraci nemocných

* * *


Vážení a milí přátelé, kteří prožíváte čas Velikonoc s obtížemi stáří a nemocí, Vám teď adresuji
toto krátké velikonoční poselství a přání. Pohled věřících o svátcích bude patřit Ježíši, který dává svůj život za spásu světa a láme okovy smrti a objevuje se mezi svými opět živý. Tento pohled, který prožívám rok co rok, je pro naši víru velmi důležitý. Ukazuje nám našeho Pána jako vítěze
a dává nám prožívat radost z vítězství, kterou uprostřed těžkostí života můžeme prožívat spolu s Ježíšem i my.Před lety mi v době, která pro mě nebyla jednoduchá, někdo řekl: „Nauč se dávat Ježíši své obtíže a on je použije k něčemu dobrému.“ Vzal jsem si to k srdci a obtíže života začaly dostávat jiný, Boží smysl a už tolik netížily.
Moc Vám všem o Velikonocích budu vyprošovat sílu k víře, která Vám pomůže prožívat vaše obtížné dny.A protože spolu tvoříme společenství církve, nacházím odvahu Vašim modlitbám svěřit starosti, které prožívají ti, kteří pracují v pastoračních centrech naší arcidiecéze. Jsou mezi nimi ti, kteří stojí u tabule a vyučují,
či ti, kteří vychovávají mladé na internátech nebo děti v mateřských školkách. Myslím i na pastorační pracovníky v centrech pro rodinu a také na animátory mládeže a jejich kaplany. Tito všichni pracují pro církev a věří, že je společenství věřících bude podporovat svými obětmi a modlitbou.
Díky za každou Vaši podporu.Ať jsou pro Vás letošní prožité Velikonoce povzbuzením ve víře.P. Petr Bulvas,biskupský delegát pro pastoraci

Kontakt

P. Anton Kasan

Římskokatolická farnost Boršice u Buchlovic

Školní č. 191
687 09

+420 731 621 262

číslo bankovního účtu: 1427210319/0800FARA TUČAPY : P. Vavřinec Černý
výpomocný duchovní

Tučapy 39
68709

tel: 604 367 327
email: v.cerny@volny.cz

Vyhledávání

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si www stránky zdarma!Webnode