Stránky farnosti Boršice u Buchlovic

POSELSTVÍ NEMOCNÝM

15.04.2014 14:57
POSELSTVÍ
NEMOCNÝM
POSTNÍ DOBA
A VELIKONOCE 2014


 
Drazí nemocní přátelé,
přijměte od nás přání pokoje a dobra i radost a světlo vzkří
šeného Pána do těchto dnů závěru postní doby a slavení
Velikonoc.
V Roce rodiny se společně zaměřujeme na prohloubení víry
i lásky. Pohled na Ukřižovaného nám umožňuje poznat, jak mi
luje On, Ježíš, Bůh a Spasitel. Miluje až do posledního dechu,
modlí se i za ty, kdo Ho ukřižovali. I my se můžeme ptát sami
sebe:
Myslíš, že to máš těžké? – Na kříži to bylo ještě těžší.
Ještě dýcháš? – Tak miluj!
Pokud žiji, věřím, doufám, miluji. I Vy, přátelé, kteří nesete
kříž nemoci, využijte pohledu na kříž k povzbuzení své lásky.
Od Vás Pán zvláště ocení, že se Mu chcete aspoň trochu v lás
ce podobat. Proste Ho o pomoc a schopnost milovat dál. Do
stanete ji, vždyť On sám to zaručuje slovy: „Každý, kdo prosí,
dostává.“ Váš kříž je nástroj na cestě ke svatosti. Nic nevz
vejme proto, že jsme slabí. Kristus nabízí pomoc. Všechny své
rány a zranění ukazujme denně Božímu milosrdenství. Ježíš
slíbil, že ty, kdo jsou obtíženi, občerství, a nadlehčí břemena
všem, kdo svůj kříž spojí s jeho křížem. Každá životní obtíž se
tím mění ve „jho sladké a břemeno lehké“.
Píšeme Vám i všem, kdo jsou Vám nablízku, ať už ve spole
čenství rodiny, ke které patříte, nebo v širší rodině farnosti a přá
tel, s kterou jste spojeni. Snažme se v postní době, kdy Kříž
našeho Pána máme před očima, dohlédnout až k obzoru Veli
konoc, ke světlu, které ozařuje a proniká každou noc a temno
tu. Po křížové cestě postní doby objevme útěchu cesty světla,
která má také 14 zastavení. V nich už nevidíme jen lidskou kru
tost a nenávist kolem Spasitele, ale nacházíme ty, kteří potkávají
Vzkříšeného a jejich život se mění od základů. I Vy, my všichni
k nim máme a chceme patřit. Každému z nás Ježíš říká osobně
a důvěrně: Pokoj s tebou! Neboj se! Následuj mě! Potřebuji tě!
I když v nemoci nebo pokročilém věku jsou naše tělesné výko
ny a pohyby omezeny, můžeme srdcem milovat. A právě tento
„výkon“ má největší cenu a přivolává požehnání.
„Neste břemena jeden druhého.“ Rodina patří k sobě, i závod
o věčnou spásu běží rodina jako tým. Proto jeden druhému po
-
máhá, povzbuzuje, ulehčuje, kde je potřeba. Silnější táhne svým
příkladem ty slabší, aniž by se vyvyšoval
(z postního pastýřského listu)
. I nemocní či tělesně slabí, kteří potřebují pomoc, mohou
být silní ve víře a pomáhat zdravým kolem sebe dobrotou srd
ce, příkladem trpělivosti, povzbuzením, úsměvem či vděčností
a mnoha dalšími způsoby, protože „láska je vynalézavá“.
Myslíme na Vás, žehnáme Vám a děkujeme za vše, čím Vy
podpíráte nás.
 
arcibiskup Jan a biskup Josef

 

Kontakt

P. Anton Kasan

Římskokatolická farnost Boršice u Buchlovic

Školní č. 191
687 09

+420 731 621 262

číslo bankovního účtu: 1427210319/0800FARA TUČAPY : P. Vavřinec Černý
výpomocný duchovní

Tučapy 39
68709

tel: 604 367 327
email: v.cerny@volny.cz

Vyhledávání

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode