Stránky farnosti Boršice u Buchlovic

ROK BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

29.02.2016 13:27

SVATÁ BRÁNA
ROKU MILOSRDENSTVÍ

PODMÍNKY K ZÍSKÁNÍ PLNOMOCNÉHO ODPUSTKU
SKRZE PROJITÍ SVATOU BRANOU

V den, kdy chci získat plnomocný odpustek, je nutné splnit následující předepsané podmínky:
- mít úmysl získat odpustek,
- nemít zalíbení v žádném ani lehkém hříchu, 
- vykonat sv. zpověď (může být i před daným dnem), 
- přistoupit ke sv. přijímání, 
- pomodlit se na úmysl papeže (např. Otče náš a Zdrávas Maria), 
- vykonat předepsaný skutek.

Předepsaný skutek v tomto případě je:
Vykonat krátkou pouť ke Svaté bráně jako projev své hluboké touhy po skutečném obrácení, zamyslet se na téma milosrdenství a vyznat víru modlitbou Věřím v Boha.

Nemocní a nemohoucí mohou obdržet odpustek účastí na bohoslužbách prostřednictvím sdělovacích prostředků a prožíváním svého utrpení jako zkušenosti přiblížení se Pánu, který v tajemství svého umučení, smrti a vzkříšení ukazuje mistrovskou cestu, jež dává smysl každé bolesti i osamění.

Odpustek lze věnovat sobě nebo duším v očistci.

Modlitba papeže Františka pro Svatý rok milosrdenství
Pane Ježíši Kriste,
učil jsi nás být milosrdnými,
jako je milosrdný nebeský Otec,
a řekl jsi nám, že kdo vidí tebe, vidí Otce.
Ukaž nám svou tvář a budeme spaseni.
Tvůj láskyplný pohled osvobodil Zachea a Matouše z otročení penězům,
cizoložnici a Marii Magdalénu od hledání štěstí jen ve stvořených věcech,
přiměl Petra plakat, když tě zradil,
a zaručil kajícímu zločinci ráj.
Dej, ať každý z nás slyší tvá slova určená samařské ženě,
jako bys je říkal nám: „Kdybys tak znala Boží dar!“
Ty jsi viditelnou tváří neviditelného Otce,
Boha, který projevuje svou všemohoucnost
nejvíce odpouštěním a milosrdenstvím:
dej, ať je církev pro svět tvou viditelnou tváří,
tváří svého Pána, vzkříšeného a oslaveného.
Tys chtěl, aby také tvoji služebníci byli podrobeni slabosti,
a tak mohli soucítit s těmi,
kdo se potýkají s nevědomostí a omylem:
dej, ať každý, kdo se s jediným z nich setká,
zakusí, že ho Bůh očekává, miluje a odpouští mu.
Sešli svého Ducha a posvěť nás všechny jeho pomazáním,
aby se Svatý rok milosrdenství stal rokem Hospodinovy milosti
a aby tvá církev s obnoveným nadšením
mohla přinášet radostnou zvěst chudým,
vyhlásit svobodu zajatým a zdeptaným
a navrátit zrak slepým.
Na přímluvu Panny Marie, Matky milosrdenství,
o to prosíme tebe, jenž žiješ a kraluješ
s Otcem a Duchem Svatým na věky věků.
Amen.


Skutky tělesného milosrdenství
- sytit hladové
- dávat pít žíznivým
- odívat nahé
- ujímat se pocestných
- navštěvovat nemocné
- navštěvovat vězně
- pohřbívat mrtvé

Skutky duchovního milosrdenství
- radit pochybujícím
- poučovat nevědomé
- napomínat hříšníky
- utěšovat zarmoucené
- trpělivě snášet obtížné lidi
- ochotně odpouštět
- modlit se za živé i zemřelé

Kontakt

P. Anton Kasan

Římskokatolická farnost Boršice u Buchlovic

Školní č. 191
687 09

+420 731 621 262

číslo bankovního účtu: 1427210319/0800FARA TUČAPY : P. Vavřinec Černý
výpomocný duchovní

Tučapy 39
68709

tel: 604 367 327
email: v.cerny@volny.cz

Vyhledávání

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si www stránky zdarma!Webnode