Stránky farnosti Boršice u Buchlovic

Výzva lásky , den 2

15.04.2014 15:08

DEN 2 LÁSKA JE LASKAVÁ

„Buďte k sobě navzájem laskaví, milosrdní a odpouštějte si navzájem, jako i Bůh v Kristu odpustil

vám.“ Ef 4,2

 

Laskavost je láska v akci. Jestliže trpělivost je postojem, kterým láska reaguje za účelem

minimalizace negativních okolností, laskavost je postojem, který láska aktivně zaujímá za účelem maximalizace pozitivních okolností. Trpělivost se snaží zabránit problému; laskavost vytváří požehnání. Trpělivost je preventivní, laskavost proaktivní. Tyto dvě stránky lásky jsou úhelnými kameny, na kterých jsou postavené mnohé z dalších vlastností, o kterých budeme mluvit dále.

Láska vás činí laskavými. A laskavost vás činí příjemnými. Jestliže jste příjemní, lidé chtějí být ve

vaší společnosti. Vnímají vás jako ty, kteří jsou jak dobří k nim, tak jsou také dobří pro ně.

Klíčový biblický úryvek o důležitosti laskavosti najdeme zde: „Milosrdenství a věrnost ať tě

neopouštějí! Přivaž si je ke svému krku, napiš je na tabulku svého srdce! Tak nalezneš milost a

oblibu v očích Božích i lidských“ (Př 3,3-4). Laskaví lidé si prostě získávají oblibu kdekoli se objeví.

Dokonce i doma. Avšak výraz „laskavost“ může být příliš obecným termínem, na to, abychom ji

mohli definovat, neřku-li praktikovat. A tak ji rozčleňme na čtyři základní ingredience:

Jemnost. Jestliže se necháváte vést laskavostí, pak si dáváte pozor na to, jak jednáte se svým

partnerem, zda k němu nejste zbytečně tvrdí. Jestliže jste laskaví, pak jste citliví. Něžní. Dokonce, i když druhému potřebujete říct nějaké tvrdé věci, pak je raději dvakrát různě zaobalíte, abyste svoji výčitku či nárok pro toho druhého udělali co nejsnesitelnější. Pravdu vyslovujete v lásce.

Vstřícnost. Být laskaví znamená také to, že vycházíme vstříc potřebám daného okamžiku. Je-li

zapotřebí udělat nějaké domácí práce? Jste hned u toho. Nebo je zapotřebí spíše naslouchající

ucho? Vy jej hned dáte k dispozici. Laskavost manželku uschopňuje k tomu, aby posloužila svému manželovi, aniž by se obávala o svá práva. Manžela laskavost vede k tomu, aby si aktivně všímal, co jeho manželka potřebuje, a pak jej motivuje k tomu, aby se zvedl a byl také tím, kdo zajistí, aby tyto potřeby byly naplněny – a to i za tu cenu, že jeho vlastní potřeby budou muset počkat.

Ochota. Laskavost vás inspiruje k tomu, abyste byli ochotní. Místo toho, abyste byli neústupní,

zdráhající se, či tvrdohlaví, spíše s tím druhým spolupracujete a zůstáváte flexibilní. Spíše než

abyste si neustále stěžovali a hledali výmluvy, hledáte důvody ke kompromisu a přizpůsobení se.

Laskavý manžel zamezí tisícům potenciálních hádek svojí ochotou nejprve naslouchat, místo toho, aby nejprve prosazoval svůj způsob vidění.

Iniciativa. Laskavost myslí dopředu a pak dělá první krok. Nesedí a nečeká, až bude vyzvána či

přinucena k tomu, aby se zvedla ze židle. Laskavý manžel či manželka jsou takoví partneři, kteří vás pozdraví jako první, první se na vás usmějí, první vám poslouží, jako první vám odpustí. Nepožadují od druhých, aby i oni sami nejprve přispěli svým dílem dříve, než jim jsou ochotni dát najevo lásku.

Laskavě jednáte tím, že vnímáte konkrétní potřebu a vycházíte jí vstříc. Jako první.

Ježíš velmi tvůrčím způsobem popisuje laskavost lásky ve svém podobenství o dobrém

Samaritánovi, které najdeme v bibli v Lukášově evangeliu, kapitola 10. Židovský muž byl přepaden lupiči a se smrtelnými zraněními byl ponechán na okraji opuštěné cesty. Dva náboženští vůdci, respektovaní svým okolím, tohoto muže minuli, aniž by mu jakkoli pomohli. Byli příliš zaneprázdněni. Příliš důležití. Příliš se obávající o své čisté ruce. Avšak obyčejný člověk jiné rasy – patřil k Samařanům, kteří neměli rádi Židy stejně urputně, jako Židé Samařany – vidí tohoto cizince v nouzi a je pohnut soucitem. Překračuje všechna kulturní tabu, riskuje výsměch a zastavuje, aby muži pomohl. Obváže mu rány, pokládá jej na svého mezka, odváží jej do bezpečí a ještě za něj z vlastní kapsy platí náklady na ošetřování.

Tam, kde léta rasismu vyhloubila příkopy rozdělení, jeden úkon laskavosti přivedl dohromady dva nepřátele. Jemně. Vstřícně. Ochotně. Přebíraje iniciativu tento člověk prokázal skutečnou laskavost v každém ohledu.

Nebyla laskavost tím prvním, co vlastně vás a vašeho manželského partnera svedlo úplně na

začátku vašeho vztahu dohromady? A když jste se vzali, neočekávali jste, že si tuto jeho či její

laskavost budete užívat po zbytek společného života? Neměl váš partner podobná očekávání vůči vám? A i když roky společného života mohly možná otupit ostří této vaší původní touhy, vaše spokojenost v manželství je stále velmi úzce propojena s každodenní mírou laskavosti, kterou si navzájem projevíte.

Bible popisuje ženu, které její manžel a její děti dobrořečí. Mezi jejími vznešenými vlastnostmi jsou i tyto: „Svá ústa otvírá moudře, na jejím jazyku je laskavé poučení“ (Př 31,26). A jak je to s vámi? Jak by vás váš manželský partner popsal z hlediska laskavosti? Jak tvrdí jste ke svému okolí? Jak jste jemní, vstřícní a ochotní? Čekáte na to, až budete o něco požádáni, nebo sami jako první přebíráte iniciativu, abyste druhému pomohli? Nečekejte, až s laskavostí začne váš partner – buďte vy k němu laskaví jako první!

Ano, je to obtížné dát najevo lásku, jestliže k tomu necítíte téměř žádnou motivaci. Avšak láska ve svém nejhlubším smyslu není založena na pocitech. Láska nás spíše vede k tomu, abychom konali pozorné a ohleduplné skutky, a to dokonce i tehdy, když nám připadá, že nás za to nečeká žádná odměna. Nikdy se nenaučíte milovat, dokud se nenaučíte vůči druhým jednat laskavě.

 

 

DNEŠNÍ ÚKOL

 

Navíc k tomu, že podobně jako včera nebudeš jednání svého partnera

komentovat jakýmkoli negativním způsobem, dnes také udělej nějaké nečekané

gesto jako akt laskavosti vůči své manželce či manželovi.

 

Udělej si zde poznámku poté, co se ti podaří splnit dnešní úkol.

Jaké objevy o lásce jsi udělal(a) dnes? O co specifického ses dnes snažil(a)? Jak jsi dnes svému

partnerovi vyjádřil(a) laskavost?

 

„To, co se od člověka očekává, je jeho laskavost“ (Př 19,22).

 

Kontakt

P. Anton Kasan

Římskokatolická farnost Boršice u Buchlovic

Školní č. 191
687 09

+420 731 621 262

číslo bankovního účtu: 1427210319/0800FARA TUČAPY : P. Vavřinec Černý
výpomocný duchovní

Tučapy 39
68709

tel: 604 367 327
email: v.cerny@volny.cz

Vyhledávání

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si www stránky zdarma!Webnode