Stránky farnosti Boršice u Buchlovic

Výzva lásky

13.04.2014 20:06

Stephen Kendrick & Alex Kendrick

Výzva lásky

~ LÁSKA JE TOU SKVĚLOU VĚCÍ, KTERÁ NÁS DRŽÍ POHROMADĚ ~

Pracovní překlad

Omluvte, prosíme, jazykové nedostatky a překlepy, text zatím neprošel jazykovou úpravou.

Přijměte, prosím, tato úvodní slova jako varování. Tuto čtyřicetidenní cestu totiž

nelze brát na lehkou váhu.

Je to náročný a často obtížný proces. Avšak je to také proces, který je velmi

naplňující. Přijmout tuto výzvu vyžaduje rozhodnou mysl a velkou odhodlanost.

Není dobře, pustíte-li se do ní jen tak na zkoušku. Ti, kteří to předčasně vzdají, se

tak totiž připraví o velký zisk. Jestliže se zavážete věnovat se této výzvě denně po

čtyřicet dní, může to změnit vaše životy a vaše manželství.

Zkuste tyto stránky chápat jako odkaz těch, kteří touto cestou prošli před vámi.

 

 

PŘEDMLUVA

Překládat tuto knihu nebylo vůbec snadné, ale bylo pro mě velkou radostí. Kromě jiného i proto, že jsem znovu a znovu objevoval, jak různé církevní tradice, tedy konkrétně baptistická (v případě autorů této knihy) a katolická (v případě mém), různými cestami docházejí v mnoha ohledech ke stejnému, či přinejmenším velmi podobnému obrazu o Božím plánu pro manželství.

Z katolického pohledu by bylo samozřejmě možné některé pohledy této knihy dále upřesnit či doplnit (především v oblastech pochopení manželství jako svátosti, porozumění míře či způsobu poničení lidské přirozenosti hříchem, či způsobu práce s Písmem). Podobně by bylo možné nabídnout mnohá rozšíření z oblasti psychologie manželských vztahů či z oblasti spirituality (osobně bych třeba mnohem více zdůraznil nejen nutnost „rozhodné“ lásky, ale také potřebu trpělivého zrání ve schopnosti milovat, které se často musí také ubírat po velmi malých krůčkách, spíše než po velkých skocích). Avšak k tomu mohou posloužit mnohé jiné kvalitní prameny, které jsou u nás k dispozici v míře přebohaté (především v nakladatelstvích Návrat domů či Portál).

To, co však podle mého názoru na našem knižním trhu v nabídce literatury o manželství doposud chybělo, je psychologicky zdravě vyvážená, duchovně a biblicky solidně ukotvená a zároveň prakticky jednoduše použitelná příručka vhodná jako „průvodce na cestě“ pro manželské páry a zároveň respektující, že ne vždy oba z partnerů jsou křesťané. Myslím, že Výzva lásky tato očekávání splňuje.

To, co jsem pak v této knize obdivoval vzhledem k jejímu poselství, byla především její úcta a

respekt k emocionální či „toužící“ stránce lásky (éros) spojený s jasným pozváním tento rozměr

neustále „zúrodňovat“ postojem lásky „rozhodné“ (agapé) a sílu, motivaci a uzdravení k této

„rozhodnosti“ sami zas „toužebně“ čerpat z Boží bezpodmínečné lásky k nám. Protože si myslím, že autoři této knihy by se pravděpodobně velmi „našli“ v teologii lásky rozvinuté současným papežem Benediktem XVI. v jeho první encyklice Deus caritas est (Nakladatelství Paulínky, 2006), dovolím si z ní nakonec ocitovat některé podstatné části. Poté, co papež na závěr pátého článku své encykliky mluví o nutnosti putování, odříkání, očišťování a uzdravování na cestě zrání lásky, upřesňuje to pak v článku následujícím takto:

„Jak si máme toto putování vzhůru charakterizované očišťováním konkrétně představit? Jak je lásku třeba prožívat, aby se plně realizoval lidský i božský příslib, který je v lásce obsažen? První důležité ponaučení můžeme nalézt v Písni písní. … V dané souvislosti je velmi poučné, že v průběhu celé knihy se setkáváme se dvěma odlišnými slovy, jimiž se označuje ‚láska‘. Nejprve se objevuje slovo ‚dodím‘, což je množné číslo označující lásku, která ještě nemá jistotu a nachází se ve fázi blíže neurčeného hledání. Uvedený výraz je posléze nahrazen slovem ‚ahabá‘, které se v řecké verzi Starého zákona tlumočí výrazem ‚agapé‘, jenž se stal, jak jsme již viděli, charakteristickým termínem vyjadřujícím biblické pojetí lásky. V protikladu k nevymezené a ještě hledající lásce zmíněné slovo vyjadřuje zkušenost lásky, která se nyní stává opravdovým objevením toho druhého a překonáním sobeckého zaměření, které předtím jasně převládalo. Nyní se láska stává starostí o druhého a péčí o něho. Není to už hledání sebe, ponoření do opojnosti štěstí, protože láska nyní usiluje o štěstí milované bytosti. Láska se stává odříkáním, je hotova k oběti, ba dokonce to vše sama vyhledává. … Ano, láska je ‚extáze‘, nikoli však extáze ve smyslu jednoho okamžiku opojení, je to extáze ve smyslu putování, trvalého exodu z ‚já‘, které je uzavřené do sebe, směrem k jeho osvobození v sebedarování, a právě proto směřujícího k opětnému nalezení sebe, ba dokonce k objevení Boha. … Je to putování pšeničného zrna, které padne do země a umírá, aby přineslo mnoho užitku“ (Benedikt XVI., Deus caritas est, čl. 6).

Kde však k této sebeobětující se lásce, k této agapé, brát sílu? I na to papež odpovídá podobně,

jako tato kniha, když v dalším článku své encykliky píše: „Na druhé straně platí, že člověk určitě

nemůže žít výlučně v sestupné a dobropřejné lásce. Nemůže stále jen obdarovávat a musí také

přijímat. Kdo chce darovat lásku, musí také sám lásku přijímat jako dar. Jistě, člověk se může, jak praví Pán, stát pramenem, z něhož prýští proudy živé vody (srov. J 7, 37-38). Má-li se člověk

opravdu stát takovým pramenem, musí se sám stále znovu napájet z onoho prvního a původního

zdroje, jímž je Ježíš Kristus, z jehož probodeného srdce prýští Boží láska (srov. J 19, 34)“ (Benedikt XVI., Deus caritas est, čl. 7).

A právě v tomto světle lze odvážnou výzvu této Výzvy lásky k odvážné lásce vzít zcela vážně

Možná, že k jejímu dozrání budeme potřebovat trochu víc, než čtyřicet dní. Ale ty mohou být velmi dobrým startem.

Petr Hruška

ÚVOD

PÍSMO ŘÍKÁ, že Bůh zamýšlel a stvořil manželství jako něco velmi dobrého. Manželství je

nádherným, drahocenným darem. Bůh používá manželství k tomu, aby nám pomohl odstranit

osamělost, rozmnožit naši plodnost, založit rodiny, vychovávat děti, radovat se ze života a aby nás mohl zahrnovat požehnáním vztahové intimity. Avšak k tomu všemu manželství také navíc ukazuje na naši potřebu růstu, na potřebu vypořádat se s našimi vlastními problémy a s naším vlastním sobectvím za pomoci našeho celoživotního partnera. Pokud jsme učenliví, naučíme se oné jediné věci, která je v manželství nejdůležitější – milovat. Toto mocné pouto nás vede po stezce, na které se učíme jak druhého nedokonalého člověka milovat bezpodmínečně. A to je nádherné. A ovšem také obtížné. A v každém případě život proměňující.

Tato kniha je o lásce. Je o tom, jak se učit a odvážit žít život naplněný milujícími vztahy. A tato cesta začíná u člověka, který ti je nejblíže: u vašeho životního partnera. Kéž vás Bůh zahrne svým požehnáním, až se do tohoto dobrodružství pustíte.

Avšak buďte si jisti, že tato cesta vyžaduje odvahu. Jestliže tuto výzvu přijmete, musíte přijmout

postoj, který počítá s tím, že místo toho, abyste se nechali vést vaším srdcem, rozhodujete se k

tomu, že to budete vy, kdo vaše srdce povedete. Svět nám říká, že máme následovat své srdce.

Avšak pokud své srdce nevedete vy, vždy se ihned najde někdo jiný, kdo je povede. Bible říká, že srdce je „nejúskočnější ze všeho“ (Jer 17,9), a vždy se vás bude snažit vést k tomu, co se zdá být správné v tom kterém okamžiku.

Zde se snažíme vás přivést k tomu, abyste zaujali jiný postoj a místo toho se rozhodli vést své srdce k tomu, co je nejlepší z dlouhodobého hlediska. Právě toto je klíčem k trvalým, naplňujícím vztahům.

Cesta založená na této „Výzvě lásky“ není nějakou technikou, kterou se snažíme změnit svého

partnera tak, aby odpovídal našim představám či potřebám. Velmi pravděpodobně jste již sami

zjistili, že snaha změnit vašeho manžela či manželku vždy končila neúspěchem a frustrací. Tato

cesta je spíše cestou prozkoumávání a vyjadřování autentické lásky, i když vaše touha je třeba

vyschlá a vaše motivace nízká. Pravda je taková, že láska je rozhodnutím, ne jen citem. Láska je

nesobecká, obětující se, proměňující. A pokud je vyjadřována tak, jak byla původně zamýšlena, i

vaše vztahy se velmi pravděpodobně také budou měnit k lepšímu.

Každý den této cesty bude zahrnovat tři důležité prvky:

Za prvé bude vyložen a diskutován určitý jedinečný aspekt lásky. Čtěte tyto výklady pečlivě a buďte otevřeni novému pochopení toho, co znamená skutečně někoho milovat.

Za druhé vám budete vyzváni k tomu, abyste udělali něco zcela konkrétního pro svého partnera.

Některé z těchto úkolů budou snadné, jiné zas velmi náročné. Avšak každý z nich vezměte vážně a buďte velmi kreativní a odvážní ve způsobech, jakými se budete snažit je splnit. Nenechte se odradit tím, že vám někdy vnější okolnosti ve splnění některého z těchto úkolů zabrání. Prostě se zase pusťte do práce ihned, jak to jen bude možné, a pokračujte v započaté cestě.

Za třetí ti tato kniha bude každý den poskytovat prostor pro zapisování si toho, co se ten den

naučíte, co budete dělat a jak na to bude váš partner reagovat. Je velmi důležité tento prostor využít k tomu, abyste si zaznamenávali, co se na této cestě děje s vámi i s vaším partnerem. Tyto poznámky vám budou sloužit k zaznamenávání toho, jaké děláte pokroky, a v budoucnu se pro vás mohou stát neocenitelným pomocníkem. (Pozn. překl.: Z technických důvodů je toto místo pro poznámky v tomto pracovním vydání poměrně malé, bude tedy nejspíše vhodné si své poznámky zapisovat do zvláštního sešitu.)

Myslete na to, že máte zodpovědnost za to, abyste chránili a vedli své srdce. Nevzdávejte to a

nenechte se odradit. Rozhodněte se vést své srdce a setrvat v tom až do konce. Učit se skutečně milovat je tou nejdůležitější věcí, do které se kdy ve svém životě pustíte.

NYNÍ ZŮSTÁVÁ VÍRA, NADĚJE A LÁSKA.

AVŠAK NEJVĚTŠÍ Z NICH JE LÁSKA.

1 Kor 13,13

 

 

DEN 1 LÁSKA JE TRPĚLIVÁ

„Buďte vždy skromní, tiší a trpěliví. Snášejte se navzájem v lásce.“ Ef 4,2

 

Láska funguje. Je nejmocnějším motivátorem v našem životě a má mnohem větší hloubku a smysl, než si je mnoho lidí vůbec schopných představit. Vždy dělá to, co je pro druhé nejlepší a může nás posílit k tomu, abychom byli schopni čelit i těm největším problémům. Jsme zrozeni s celoživotní žízní po lásce. Naše srdce jí potřebují stejně nutně jako naše plíce kyslík. Láska proměňuje naši motivaci k životu. S láskou se stávají smysluplnými jakékoli vztahy. Žádné manželství bez ní nemůže být úspěšné.

Láska je postavena na dvou sloupech, které velmi dobře vyjadřují to, čím láska je. Těmito sloupy

jsou trpělivost a laskavost. Všechny ostatní charakteristiky lásky jsou rozvinutím těchto dvou. A to je právě to, čím vaše výzva lásky bude začínat: trpělivostí.

Láska vás inspiruje k tomu, abyste se stali trpělivými lidmi. Jestliže se rozhodnete být trpělivými, pak na negativní situace reagujete pozitivním způsobem. Jste pomalí k hněvu. Zachováte klid, místo abyste hned vylítli. Spíše než abyste byli nervózní a hrubí ke druhým, láska vám pomáhá zklidnit se a začít prokazovat milosrdenství vůči těm, kdo jsou kolem vás. Trpělivost přináší vnitřní klid uprostřed vnějších bouří.

Nikomu se nelíbí, když musí být ve společnosti s netrpělivým člověkem. Nutí vás to přehnaně

reagovat zlostným, hloupým a politováníhodným způsobem. Ironií toho, když na nějakou nedobrou událost reagujeme rozčíleně a se vztekem, je to, že tato naše reakce s sebou nese další nespravedlnosti svého druhu. Zlost, vztek či hněv téměř nikdy věci nevyřeší. Ve skutečnosti často samy nesou problémy navíc.

Avšak trpělivost přispívá k řešení problémů v jejich zárodku. Trpělivost je něčím více než kousáním se do rtů či kladením si ruky před ústa. Trpělivost je spíše hlubokým dýcháním. Pročišťuje vzduch.

Zabraňuje pošetilosti, aby svým hadím ocáskem mrskala po celé místnosti. Trpělivost je

rozhodnutím ovládat vaše emoce místo toho, abyste dovolili vašim emocím ovládat vás. Trpělivost se prokazuje diskrétností a zdrženlivostí místo toho, aby oplácela zlo zlem.

Jestliže vás váš partner zraní, ihned mu to rychle oplatíte, nebo se ovládnete? Zjišťujete, že hněv, zlost či rozčilení jsou vašimi základními, vše pronikajícími emocemi v situacích, když je s vámi jednáno nefér? Pokud ano, pak kolem sebe místo léku šíříte jed.

Hněv je často způsobován tím, když se silná touha po něčem setká s hlubokým zklamáním nebo

smutkem. Nedostane se vám toho, co jste chtěli, a začíná to ve vás vnitřně vřít. Je to často

emocionální reakce, která pramení z našeho sobectví, hlouposti nebo zlých motivací.

Trpělivost nás naopak činí moudrými. Trpělivost nespěchá v činění konečných soudů, ale naslouchá tomu, co nám ten druhý říká. Trpělivost stojí ve dveřích tam, kde se dovnitř dere hněv, a s konečným soudem čeká na to, až uvidí celou situaci v širších souvislostech. Bible říká: „Kdo je trpělivý (tj. pomalý k hněvu), je velice rozumný, kdo však je vznětlivý, vystavuje na odiv hloupost“ (Př14,29). Stejně jistě jako nedostatek trpělivosti váš domov promění ve válečnou zónu, praktikování trpělivosti vám přinese pokoj a klid. „Hněvivý člověk podněcuje svár, kdo však je trpělivý (tj. pomalý k hněvu), uklidňuje hádku“ (Př 15,18).

Podobné výroky jako tyto z knihy Přísloví jsou jasnými principy s trvalou platností. Trpělivost vzniká tam, kde se láska setkává s moudrostí. A každé manželství potřebuje tuto kombinaci, aby zůstalo zdravé.

Trpělivost vám pomáhá dovolit vašemu partnerovi být člověkem. Pomáhá vám chápat, když někdo upadne. Jestliže někdo udělá chybu, pak mu trpělivost dá více času, než by si na první pohled zasloužil, aby ji mohl napravit. Trpělivost vám dává schopnost vytrvat i v těžkých časech ve vašem vztahu, místo toho, abyste hned pod prvním tlakem odcházeli.

Avšak může váš partner počítat s tím, že jeho manžel či manželka s ním budou jednat s takovouto trpělivostí, když se něco stane? Může se manželka spolehnout na to, že když se jí podaří zabouchnout si v autě klíčky od zapalování, tak se to u vás setká spíše s porozuměním, než aby si musela vyslechnout poučující přednášku, při které si bude připadat jako malé děcko?

Může se manžel spolehnout na to, že jeho jásot během sledování posledních vteřin fotbalového zápasu nevyvolá manželčinu hlasitou lamentaci nad tím, kolika jinými užitečnějšími způsoby by mohl trávit svůj čas? Ukazuje se, že jen s mála lidmi je to těžší společně žít než s netrpělivým člověkem.

Jaká by mohla být atmosféra a vašeho domova, kdybyste vyzkoušeli tento biblický přístup: „Hleďte, aby nikdo neoplácel nikomu zlým za zlé, ale vždy usilujte o dobro k sobě navzájem i vůči všem“ (1Te 5,15).

Jen málo z nás jsme v trpělivosti opravdu dobří a nikdo z nás nejsme trpěliví jen tak přirozeně, bez nějakého přičinění se. Avšak moudří muži a moudré ženy budou trpělivost vědomě rozvíjet jako podstatnou ingredienci svých manželských vztahů. Toto je dobré východisko k tomu, abychom svému partnerovi ukázali skutečnou lásku.

Cesta založená na této „Výzvě lásky“ je postupným procesem a první věcí, kterou si musíte osvojit, je trpělivost. Zkuste o této cestě přemýšlet jako o marathónu, ne jako o nějakém sprintu. Avšak je to závod, který stojí za to běžet.

 

 

DNEŠNÍ ÚKOL

 

První část dnešního úkolu je velmi jednoduchá. Ačkoli láska je sdělována mnoha

různými způsoby, jsou to právě slova, co často odrážení stav našeho srdce.

Během celého příštího dne se rozhodni růst v trpělivosti tím, že během celého dne

svému partnerovi neřekneš vůbec nic negativního. Jestliže k tomu budeš

pokoušen či pokoušena, předem se rozhodni neříkat vůbec nic. Je lepší držet

jazyk za zuby, než říci něco, čeho bychom pak mohli litovat.

 

Udělej si zde poznámku poté, co se ti podaří splnit dnešní úkol.

Stalo se dnes něco, co v tobě vyvolalo hněv vůči tvému partnerovi? Byli jste dnes v pokušení myslet si o něm nějaké negativní věci a nechat tyto myšlenky zaznít i nahlas? Byl tvůj partner překvapen tím, že jsi něco neřekl?

„Každý člověk ať je rychlý k naslouchání, ale pomalý k mluvení, pomalý k hněvu“ (Jk 1,19).

 

Kontakt

P. Anton Kasan

Římskokatolická farnost Boršice u Buchlovic

Školní č. 191
687 09

+420 731 621 262

číslo bankovního účtu: 1427210319/0800FARA TUČAPY : P. Vavřinec Černý
výpomocný duchovní

Tučapy 39
68709

tel: 604 367 327
email: v.cerny@volny.cz

Vyhledávání

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba www stránek zdarmaWebnode